kihon waza: técnicas fundamentales


Serie 1: Nigiri Waza: Técnicas de Agarre.

Serie 2: Uchi Waza: Técnicas de ataques indirectos.

Serie 3: tsuki Waza: Técnicas de ataques directos.

Serie 4: furi Waza: Técnicas de movimiento de giro.

Serie 5: uke Waza: Técnicas de defensa.

Serie 6: GAKE Waza: Técnicas de gancho.

Serie 7: dashi waza: Técnicas de empuje.

Serie 8: HANTACHI WAZA: Técnicas arrodilladas.

Serie 9: kansetsu Waza: Técnicas de luxaciones.

Serie 10: SHIME Waza: Técnicas de estrangulación.

Serie 11: nage WAZA: Técnicas de proyección.

Serie 12: ATSU WAZA: Técnicas de presión.serie 1: Nigiri Waza: Técnicas de Agarre.

Jun nigiri

Ura nigiri

Gyakute nigiri

Ryote nigiri

Jun Ryote nigiri

Chukon nigiri

 


Serie 2: Uchi Waza: Técnicas de ataques indirectos


GRUPO 1: Agarre Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai

Shomen uchi: Tento
Yokomen uchi: Ryomo
Uramen uchi: Kasumi
Hidari kubi uchi: Matzukake
Migi kubi uchi: Murasame
Kata uchi: Sakotsu

 

GRUPO 2 : Agarre Jun Nigiri / Uke ataca Mune Tsuki y Mae Geri

Kote uchi Kote: kansetsu
Migi do uchi: Do
Hidari do uchi: Do
Ushiro do uchi: Do
Migi ashi uchi: Kokotsu
Hidari ashi uchi: Hiza kansetsu

 

GRUPO 3: Agarre Jun Nigiri Kontei / Uke en Shizen Tai , Mune Tsuki y Mae Geri

Shomen uhi: Tento
Yokomen uhi: Ryomo
Mune uchi: Suigetsu
Yoko do uchi: Do
Kote uchi: kote
Ashi uchi: Hiza Kansetsu

 


Serie 3: tsuki Waza: Técnicas de ataques directos

 

GRUPO 4: Agarre Jun Nigiri Kontei / Uke en Yoi Dachi y Mune Tsuki

Gan Tsuki: Gansei
Men Tsuki: Hana
Nodo Tsuki: Sonu
Mune Tsuki: Suigetsu
Do Tsuki: Ganka
Ude Tsuki: Ude Kansetsu

GRUPO 5: Agarre Ura Nigiri  / Uke en Yoi Dachi y Mune Tsuki

 
Gan Tsuki: Gansei
Men Tsuki: Hana
Nodo Tsuki: Sonu
Mune Tsuki: Suigetsu
Do Tsuki: Ganka
Ude Tsuki: Ude Kansetsu

 

GRUPO 6: Agarre Ryote Nigiri - Gyakute Nigiri / Uke en Yoi Dachi y Mune Tsuki

Men Tsuki: Jinchu
Kubi Tsuki: Hichu
Yoko do Tsuki: Denko

Men Tsuki:Jinchu
Kubi Tsuki: Hichu
Do Tsuki: Suigetsu

 


Serie 4: furi Waza: Técnicas de movimiento de giro


GRUPO 7: Agarre Ura Nigiri / Uke en Yoi Dachi - Mune Tsuki – Mae Geri

Hidari Yokomen: Murasame
Migi Yokomen: Mikazuki
Hidari do: Suigetsu
Migi do: Suigetsu
Hidari kote (kin): Kote Kanst. - Kinteki
Ashi: Gotsu 

 Serie 5: uke Waza: Técnicas de defensa


GRUPO 8: Agarre Jun Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri

Jodan Age Uke (H)
Jodan Age Uk. (M)
Soto Chudan (U)
Uchi Chudan (U)
Ashi Gedan (S)
Ashi Gedan U. Barai

 

GRUPO 9: Agarre Ura Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri

Jodan Age Uke
Soto Chudan U.
Uchi Chudan U.
Ashi Gedan S. U.
Ashi Gedan U.
Ashi Gedan Barai U.

GRUPO 10: Agarre Ryote Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri 

Jodan Age Uke h
Jodan Age Uk. m
Soto Chudan U.
Uchi Chudan U.
Ashi Gedan U.
Ashi Gedan U.

GRUPO 11: Agarre Gyakute Nigiri Kontei / Uke ataca Shomen Uchi, Mune Tsuki y Mae Geri

Jodan Age Uke h
Jodan Age Uk. m
Soto Chudan U.
Uchi Chudan U.
Ashi Gedan U.
Ashi Gedan U.

 


Serie 6: GAKE Waza: Técnicas de GANCHO


GRUPO 12: Agarre Ura Nigiri Kontei / Uke ataca Mune Tsuki, Mae Geri y Yoko geri desde el suelo


Mae Kubi Gake: Kubi
Ushiro Kubi Gake: Kubi
Hidari Kote Gake: Kote
Migi Kote Gake: Kote
Ashi Gake: Ashi
Ashi Gake (suelo): Ashi

 Serie 7: dashi waza: técnicas de empuje

GRUPO 13: Agarres Jun Ryote Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri / Uke en Shizen Tai y Mune tsuki

Do dashi: Suigetsu
Do dashi: Suigetsu
Tsuki dashi: Suigetsu
Dashi: Suigetsu
Otoshi dashi: Murasame
Okuri dashi: Ushiro - denkoSerie 8: HANTACHI WAZA: Técnicas arrodilladas.

grupo 14: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri / TACHI NO BU

 
Ashi Uchi
Do Tsuki
Kin furi Uchi
Do Uchi
Ashi Tsuki

grupo 15: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri / SEIZA NO BU

Ashi Uchi
Do Tsuki
Kin furi Uchi
Do Uchi
Ashi Tsuki

 


Serie 9: kansetsu Waza: Técnicas de luxaciones

 

grupo 16: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ura Nigiri - Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai

Juji Gatame
Age Ude Gatame
Katate Otoshi Ug
Ryote Otoshi Ug
Kake Gatame
Makikomi Gatam.

  

grupo 17: Agarres Jun Nigiri - Jun Nigiri - Jun Nigiri - Ura Nigiri - Jun Nigiri- Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai


Ude Garami
Ude Juji Garami
Ushiro Ude Garami
Kake Garami
Waki Garami
Waki Garami

 

grupo 18: Agarres Jun Nigiri - Jun Ryote Nigiri / Uke ataca mae geri

Ashi Gatame
Ashi Garami
Ashiro Ashi Garami
Ushiro Ashi Garami
Ushiro Ashi Garami
Juji Ashi Garami


Serie 10: SHIME Waza: Técnicas de estrangulación

 

grupo 19: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ryote -Nigiri Ryote - Nigiri Jun Nigiri / Uke en Shizen Tai 

Juji Shime
Gyaku Shime
Yoko Shime
Ushiro Shime
Makikomi Shime
Waki Shime

 Serie 11: nage WAZA: Técnicas de proyección

 

grupo 20: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ura Nigiri / Uke ataca mune tsuki 

Kubi Nage
Ushiro Kubi Nage
Kubi Otoshi
Kaiten Nage
Kata Otoshi
Kote Nage
 

grupo 21: Agarres Jun Nigiri - Ura Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri - Ryote Nigiri / Uke ataca mune tsuki y mae geri.

Ashi Nage
Ashi Kake Nage
Ashi Fumikomi N.
Ryoashi nage
Ryoashi nage
Ashi dori nage

 


Serie 12: ATSU WAZA: Técnicas de presión


grupo 22: Agarre Ryote Nigiri / Uke en tendido supino y prono.


Jinchu
Hichu
Dokko
Keichu
Tekubi
Sakotsu
 

grupo 23: Agarre Ryote Nigiri / Uke en tendido prono.

 
Hiji
Ude
Mae Hiza
Yoko Hiza
Soto Kurobushi
Akiresuken