Kihon  

Honte uchi 

Gyakute uchi  

Hikiotoshi uchi 

Kaeshi tsuski 

Gyakute tsuki

Maki otoshi

Kuri tsuke

Kuri hanashi 

Tai atari

Tsuki hazushi uchi 

Dou barai uchi

Tai hazushi uchi


ZEN NIHON KENDO RENMEI: 12 Kata


Tsuki Zue

Suigetsu

Hissage

Shamen

Sakan

Monomi

Kasumi

Tachi Otoshi

Rai Uchi

Seigan

Midare Dome

Ran Ai


SHINTO MUSO RYU


Omote waza: 12 kata

Tachi otoshi 

Tsuba wari

Tsuki zue 

Hissage 

Sakan 

Ukan

Kasumi 

Monomi 

Kasa no shita 

Ichi rei 

Neya no uchi 

Hoso michi


Chudan: 12 kata

Ichi riki 

Oshizume 

Midare dome 

Ushiro zue 

Taisha

Kengome

Kirikake 

Shinshin

Rai uchi 

Yoko giri dome 

Harai dome

Seigan


Ran Ai: 2 kata

O-dachi 

Kodachi


Kage:  12 kata

Tachi otoshi 

Tsuba wari 

Tsuki zue 

Hissage 

Sakan 

Ukan 

Kasumi 

Monomi 

Kasa no shita 

Ichi rei 

Neyanouchi

Hoso michi


Samidare: 6 kata

Ichimonji 

Juumonji 

Nito kodachi otoshi

Mijin (Zen)

Mijin (Go)

Gan tsubushi


Okuden: 12 kata

Sengachi 

Tsukidashi 

Uchitsuke 

Kotedome 

 Hiki sute 

Kote garami

Jitte 

Mikaeri 

Aun

Uchiwake

Suigetsu 

Sayuu dome


UCHIDA RYU: 12 Kata

Kote kudaki 

Kote kudaki 

Sutemi 

Kuri tsuke 

Suigetsu 

Suigetsu 

Ushirozue 

Shamen

Shamen 

Kobushi kudaki 

Sune ku daki 

Irimi


IKKAKU RYU: 12 Kata 

Uken 

Saken 

Zanken

Ke age 

Ichi ran ken

Irimi

Ippuu

Me ate

Uto

Gorin

Issei

Kasumi no ken