IKKAJO


IDORI WAZA

Shomen uchi: IPPON DORI

Muna dori : GYAKU UDE DORI

 Oi tsuki : HIJI GAESHI

Yokomen uchi : KURUMA DAOSHI

Kubi juji shime 1: SHIME GAESHI

Kubi juji shime 2: DAKI JIME

Muna dori + shomen uchi:  KARAMI NAGE

Ryote dori: KOTE GAESHI

Ryote dori: NUKITE DORI

Ryote dori: HIZA JIME

 

HANZA HANTACHI

Jyunte dori: HANNI NAGE

Jyunte dori: URA OTOSHI

Ryote dori: IZORI

Ushiro kubi shime:  KATA OTOSHI

Ryote dori : IRIMI NAGE

 

TACHI AI 

Shomen uchi: IPPON DORI

Yokomen uchi: KURUMA DAOSHI

Muna dori: GYAKU UDE DORI

Kubi juji shime: KOSHI GURUMA

Muna dori + Shomen uchi: KARAMI NAGE

Sode dori: URA OTOSHI

Kubi juji shime: OBI OTOSHI

Ryo sode dori:  KIRI GAESHI

Ryo te dori  KOTE GAESHI

Ryo te dori: SHIHO NAGE (omote /ura)

 

USHIRO DORI

Eri dori: TACHI ERI DORI

Ryo sode dori: RYO KATA HINERI

Ryo hiji dori: RYO HIJI GAESHI

Shitate dori: DAKI JIME DORI

Eri shime: KATA OTOSHI

 

NIKAJO 


IDORI 

Shomen uchi: KOTE ZUME

Shomen uchi: GYAKU DASUKI

Yokomen uchi: HIJI KUJIKI

Dosokute dori: KONO HA GAESHI

Katate dori: SHUTO ZUME

Kubi juji shime: KUBI HINERI

Sode dori: KOTE GAESHI

Tsuki: KATAHA DORI

Tsuki: KAMATE ZUME

Muna dori: GYAKU KOTE

 

HANZA HANDACHI

Katate dori: SHUTO ZUME

Tsuki: KOTE GAESHI

Shomen uchi: SUSO DORI

Ushiro eri dori: HIJI KUJIKI

Ryote dori: IRIMI ZUME

 

TACHI AI

Shomen uchi: GYAKU DASUKI

Yokomen uchi: HIJI OTOSHI

Sode dori: KUBI NAGE

Sode dori: SUSO BARAI

Kubi juji Shime: SEOI NAGE

Katate dori: SHUTO ZUME

Chudan tsuki: KOTE GAESHI

Shomen uchi: KATA GURUMA

Nanamen uchi: KOSHI GURUMA

Kubi juji shime: SEKUJIKI

 

USHIRO DORI 

Eri dori: TSUKI TAOSHI

Ryohiji dori: SUKUI NAGE

Ushiro eri jime: GYAKU GOTE

Ushiro kakae: KUBI NAGE

Ryosodedori:  HIJI KUJIKI

 

SANKAJO


IDORI 

Shomen uchi: TSURI OTOSHI

Yokomen uchi: TE MAKURA

Muna dori: SOTO GOTE

Shomen uchi: MAKI ZUME

Tsuki: KOBUSHI GAESHI

Tsuki: KAKAE KUJIKI

Muna dori + Shomen uchi: KARAMI ZUME

Jyunte Dori: KIRIHA

Tsuki: UCHI UDE GAESHI

Ryote Dori: GASSYO DORI

 

HANZA HANDACHI

Jyunte dori: MAKI ZUME

Tsuki: HIJI KUJIKI

Ushiro shime · tedori: KATAHA GAESHI

Shomen uchi: ASHI JIME

Tsuki: WAKI KUJIKI

 

TACHI AI

Shomen uchi: TSURI OTOSHI

Muna dori: SOTO GOTE

Shomen uchi: MAKI ZUME

Shomen uchi: WAKI ZUME

Ryote dori: GANSEKI OTOSHI

Tsuki: KUBIWA

Tsuki: UCHI UDE GAESHI

Jyunte dori: SHICHIRI BIKI

Jyunte dori: IPPON KATSUGI

Yokomen uchi: SHIHO NAGEUSHIRO DORI 

Ryote dori: MAKI ZUME OTOSHI

Ryote dori: UDE GAESHI

Eri dori: WAKI GARAMI

Uwate dori:KIRI HA

Ryote dori:KATA UDE NAGE

 

YONKAJO

 

TACHI AI 

Shomen uchi: URA GOTE

Yokomen uchi: UCHI GOTE

Jyunte dori: KAKAE KUBI

Yokomen uchi: TE MAKURA ZUME

Shomen uchi: WAKI DORI

Jyunte dori: IRI CHIGAI

Ryote dori: TATSU MAKI

Ryote dori: IZORI

Jyunte dori: URA OTOSHI

Jynte dori: SEN RYU

Jyunte dori: WAKI ZUME OTOSHI

Yokomen uchi: KASUMI NAGE

Tsuki: HADAKA JIME

Shime dori: DARUMA GAESHI

  

GOKAJO 

TACHI AI 

Tsuki: MAKI KOMI KUJIKI

Jyunte dori: KOBAN GAESHI

Ryote dori: KAN NIKI ZUME

Muna dori: EN MA

Yokomen uchi: SHUMOKU

Jyunte dori: TAKIOTOSHI

Katate dori: TASU DORI