Seiza no Bu: 11 kata

Mae 

Migi 

Hidari 

Ushiro 

Yae Gaki 

Uke Nagashi 

Kai Shaku 

Tsuke kome

Tsuki kage 

Oi Kaze 

Nuki Uchi

 

Tatehiza no Bu: 10 kata 

Yoko Gumo 

Tora no Issoku 

Ina Zuma 

Uki Gumo 

Oroshi 

Iwa Nami 

Uroko Gaeshi 

Nami Gaeshi 

Taki Otoshi 

Ma kko


Oku Iai – Iwaza no Bu: 8 kata

 Kasumi 

Sune Gakoi 

To Zume 

To Waki 

Shiho Giri 

Tana Shita 

Ryo Zume 

Tora Bashiri

 

Oku Iai – Tachi waza no Bu: 13 kata 

Yuki Zure

Tsure Dachi

So Makuri

So Dome

Shino bu

Yuki Chigai

Sode Suri Gaeshi

Mon Iri

Kabe Zoe

Uke Nagashi

Itomagoi Sono Ichi

Itomagoi Sono Ni

Itomagoi Sono San

 

Ban Gai no Bu: 3 kata 

Haya Nami

Rai Den

Jin Rai