KIHON

1)      Postura - KAMAE

- Postura Fundamental
- Postura Derecha
- Postura Izquierda

2)      Movimiento del Cuerpo – TAISABAKI:  seis direcciones

3)      Postura derecha e izquierda.

4)      Adelante y Atrás

5)      Caídas - UKEMI

a)      - Hacia delante

b)      - Hacia atrás

c)      - A los lados

d)      - Rodamiento hacia delante

e)     -  Rodamieno hacia atrás

 

WAZA I

KATA ICHIBAN: KATA SHODEN


1.      Yuki Chigae | Ude Hineri Nage

2.      Shiho Nage | Uchi Tenkai Nage

3.      Kote Gaeshi – Ude Nage | Kote Gaeshi Nage - Ude Osae

4.      Robuse | Ude Kujiki Osae

5.      Soto Tenkai / Kata Gatame | Soto Tenkai Nage

6.      Tenbin Nage | Ude kakae Nage

7.      Ude Oshiage Nage

8.      Ago Ate Nage

 

 

WAZA II

KATA NIBAN: JUNI NO KATA


IDORI (Posición Sentada)

 1. Ryote Dori: Ude Hishigi | Ude Kujiki
 2. Eri Dori - Ganmen Ate: Kote Gaeshi - Ude Kujiki | Ude Kujiki
 3. Tsukikake: Waki Gatame.


TACHIAI (Posición de Pie)

 1. Tsukikake: Waki Gatame | Kote Gaeshi
 2. Shomen Uchi: Nikyo | Kote Gatame
 3. Tsukikake: Mukae Daoshi – Sankaku Juji Gatame | Irimi Nage – Juji Gatame
 4. Tsukikake: Shiho nage – Kote hineri | Uchi Tenkai Nage – Kote Hineri
 5. Uchikake: Tenbin nage | Ude Hiki Otoshi
 6. Mae Kakae dori: Ippon Seoi Nage | Ude Gatame Seoinage
 7. Ushiro Kakaedori: Tai Otoshi | Hiji Ate Tai Otoshi
 8. Sode  dori: Yoko Wakare
 9. Sode dori – Ganmen Ate: Seoi Nage | Ryote Maki Seoinage


GOSHIN HO: Defensa Personal


PARTE 1

 1. Katate Dori
 2. Katate  Dori
 3. Katate Ryote Dori
 4. Ryote Dori
 5. Eri Dori
 6. Sode Tori
 7. Mae Kakae Dori
 8. Ushiro Kakae Dori


PARTE 2

 1. Ryote Jime
 2. Eri Jime
 3. Keriage
 4. Ushiro Hadaka Jime
 5. Ushiro Eri Dori
 6. Ushiro Kakae Dori
 7. Ushiro Hagai Dori
 8. Kubi Kakae Dori


PARTE 3

                - Contra cuchillo:

1.      Tsukikomi

2.      Kirikomi

3.      Yoko-Giri


                - Contra un palo:

1.      Morote Tsuki

2.      Furioroshi


                - Contra una pistola:

1.                                      1. Mune Tsuke

2.                                    2. Fukubu-Tsuke

3.                                    3. Koshi-Gamae

4.                                    4. Haimen-Tsuke I

5.                                    5. Haiman-Tsuke II

 

NAGE WAZA: Técnicas de Proyección.

  1. Deashibarai
  2. Hanegoshi
  3. Haraigoshi
  4. Kanibasami
  5. Kataguruma
  6. Koshiguruma
  7. Kouchigari
  8. Morotenage
  9. Ogoshi
  10. Osotogari
  11. Ouchigari
  12. Seoinage
  13. Sukuinage
  14. Sumigaeshi
  15. Tawaragaeshi
  16. Tomoenage
  17. Ukigoshi
  18. Ukiwaza
  19. Ushirogoshi
  20. Yokowakare


OSAE WAZA: Técnicas de Control.

1.                1.     Hikitaoshi Osae
            2.      Kamishiho Gatame
            3.      Kesa Gatame
            4.      Oshitaoshi Osae
            5.      Yoko Gatame

 

KANSETSU WAZA: Técnicas de Luxación.

 1. Ashi Garami
 2. Ashi Kansetsu
 3. Juji Gatame
 4. Kote Gaeshi
 5. Kote Gatame
 6. Kote Hineri
 7. Ude Garami
 8. Ude Gatame
 9. Waki Gatame
 10. Yubi Kansetsu


SHIME WAZA: Técnicas de Estrangulación.

1.       1. Hadaka Jime

2.      2. Juji Jime

3.      3. Kataha Jime

4.      4. Okuri Eri Jime

5.      5. Ryote jime

6.      6.Yoko Eri Jime


ATEMI WAZA: Técnicas de Golpeo.

  1. Ashi Geri
  2. Haishu Uchi
  3. Hiji Ate
  4. Hiza Geri
  5. Kentsui Uchi
  6. Nukite Tsuki
  7. Seiken Ate
  8. Shotei Ate
  9. Tateken Ate
  10. Tegatana Uchi
  11. Uraken Ate
  12. Uraken Uchi