"Minoru Mochizuki. Nacido en Shizuoka, Prefectura de Shizuoka, 1907. Fundador del Yoseikan Budo.
10º dan de Aikido, IMAF; 7º dan de Judo; 4º dan de Karate."
Pranin, S. (1993). Aikido Masters, Prewar Studients of Morihei Ueshiba. Aiki News. Tokyo, Japan